Το 13ο Πνευματικό Συνέδριο της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής έλαβε χώρα στη Λ. Πλαστήρα σε 2 περιόδους από 4 έως 16 Αυγούστου. Ευχαριστούμε τον Κύριο για την παρουσία του και συνεχίζουμε τον αγώνα μας προς τον ουρανό. 

Ιδού, τι καλόν και τι τερπνόν, να συγκατοικώσιν εν ομονοία αδελφοί.
(Ψαλμός 113:01)